Målrettede forløb for borgere i jobafklaringsforløb

Vores tværfaglige forløb er målrettet borgere i jobafklaringsforløb. Det overordnet formål er, at borgeren gennem en særlig tilrettelagt indsats udvikler evner og ressourcer ift. at kunne starte og fastholde uddannelse, arbejde eller til at deltage i andre beskæftigelsesfremmende tilbud. Herved sikres en varig og stabil relation til arbejdsmarkedet gennem hel eller delvis selvforsørgelse.

Målet er, at borgeren bliver i stand til at igangsætte/aktivere egne ressourcer og tage ansvar for eget liv.

Vi arbejder ud fra en empowerment tankegang, med afsæt i kognitiv metode, med henblik på at borgeren tilegner sig nye mestringsstrategier og derved lærer at tackle alt det vanskelige i livet. Hjælp til selvhjælp.

Vi tilbyder et helhedsorienteret forløb med en håndholdt indsats, hvor der er tilknyttet forskellige fagligheder. Borgerne tilknyttes en fast kontaktperson/tovholder, der har tæt kontakt under hele forløbet, så borgeren hele tiden motiveres, støttes og fastholdes i en positiv udvikling.

Vi møder borgeren i øjenhøjde, uformelt og uhøjtideligt, men samtidigt tydeligt rammesættende. Der arbejdes med det hele menneske og respekt er et bærende element i vores arbejde. Der fokuseres på, at
den enkelte motiveres til at tage ejerskab for egen udvikling fra start.

Udviklende og afklarende forløb
Borgeren henvises til en individuelt håndholdt indsats med henblik på at opnå en tilknytning til
arbejdsmarkedet. Under de individuelt tilpassede indsatser er der mulighed for tilkøb af timer til
hjemmebesøg, bustræning, støtte til udredning i sundhedsvæsnet osv. Tilrettelæggelsen af forløbet
koordineres i samråd med sagsbehandleren på opstartsmødet.

Borgeren visiteres til 1 times individuel samtale ugentligt samt mulighed for at deltage i vores
holdundervisning. Udgangspunktet for samtalerne har fokus på at afdække og afklare borgerens ressourcer
og udfordringer. Vi har fokus på en tværfaglig og helhedsorienteret indsats omkring den enkelte borger,
hvor flere af teamets fagpersoner efter behov kan kobles på borgeren.

Indhold i udviklende og afklarende forløb

• Individuelle samtaler
• Livsmestring
• Samværstilbud og social træning
• CV og forberedelse til virksomhedspraktik
• Fysioterapeutisk funktionsvurdering og træning
• Virksomhedspraktik
• Månedlig skriftlig status til sagsbehandler

Vurderer jobcenteret før opstart, undervejs eller efter forløbet, at der er behov for en overordnet beskrivelse og udredning af borgerens aktuelle psykiske funktionsniveau, tilbyder vi en hurtig psykologisk screening. Læs mere om den psykologiske screening her.

Praktiske informationer

Borgeren skal som udgangspunkt møde i DHPs lokaler i Kongensgade 66-68, 2. Sal, 5000 Odense C
Der forefindes elevator i bygningen.

Kontakt og tilmelding

Ring og hør nærmere på tlf. 93 88 56 56 eller skriv til .

Indsats med resultater

DHPs faste team har specialiseret sig inden for udvikling af forløb for kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere samt borgere visiteret til ressourceforløb, tilkendt fleksjob og som er sygemeldte eller ledige.

Vi har såvel kortere som længerevarende forløb kendetegnet ved, at vi arbejder tematiseret  med psykologiske og socialfaglige temaer på hold og kombinerer dette med individuelle støttende samtaler, mental og fysisk træning.